T&Cs for Poland

Terms and conditions specific to Poland

Regulamin świadczenia usług serwisów multimedialnych MT przez InternetQ Poland Sp. z o.o.


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin serwisów (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisów multimedialnych SMS MT, oferowanych w ramach wykorzystywanych kanałów sprzedaży (w szczególności prasy, internetu, telewizji i WAP) przez InternetQ Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-653, przy Aleji Niepodległości 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000346620, NIP 5252471776, Regon 142234676, (zwanym dalej „MD” lub „Dostawcą”), adres e-mail:  support@akazoo.pl.
 2. Z usług Serwisów MT (zwanych dalej również „Serwisami”) mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach. Użytkownik musi ponadto mieć prawo korzystania z telefonu komórkowego, w tym dla potrzeb korzystania z Serwisów MT, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisów na telefon komórkowy, do korzystania z którego użytkownik nie jest uprawniony (bądź inne podobne przypadki). Z usług Serwisów MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A. (Plus), P4 Sp. z o.o. (Play) oraz sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-Mobile). Ewentualne rozszerzenie możliwości korzystania z Serwisów przez użytkowników innych sieci będzie następować w trybie zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci internet. Użytkownik w szczególności nie może:
  1. naruszać praw bądź zakłócać możliwości korzystania z Serwisów przez innych użytkowników;
  2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
  4. dokonywać jakichkolwiek zmian bądź modyfikacji Elementów Multimedialnych nabytych w ramach Serwisów.
 4. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:
  1. SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z maksimum 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.
  2. SMS MT – (Short Message Service Mobile Terminated) jest to SMS, który zostaje wysłany do użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to SMS zawiera zamówioną przez użytkownika treść Serwisu (np. horoskop, muzykę, tapetę itp.), za którą użytkownik dokonuje opłaty zgodnie z cennikiem dla danego Serwisu MT;
  3. Rejestracja WWW – zamówienie usługi poprzez wpisanie na stronie WWW swojego numeru telefonu i potwierdzenie go otrzymanym na ten numer kodem PIN. W zależności od Operatora, rejestracja WWW powoduje bezpośrednie zapisanie usługi lub niezbędne jest wysłanie SMSa aktywującego.
  4. WAP (Wireless Application Protocol - Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
  5. Elementy Multimedialne lub Elementy oznacza wszelkiego rodzaju kontent, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów MT, w tym tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp.

II. Nabywanie Elementów Multimedialnych przez użytkowników.

 1. Opis Serwisów MT (w tym informacje dotyczące Elementów, które można zamówić w ramach Serwisów MT) dostępne są na stronach internetowych bądź w innych kanałach sprzedaży.
 2. W celu skorzystania z Serwisu MT (aktywacji Serwisu) użytkownik powinien przeprowadzić Rejestracje WWW poprzez strone reklamująca usługę i/lub (w zależności od Operatora) wysłać na wskazany w reklamie lub w inny sposób numer specjalny (dostępowy) wiadomość SMS o podanej w reklamie lub w inny sposób treści.
 3. Dostępność usług, szczegółowy sposób ich realizacji oraz cena zależne są od operatora sieci komórkowej, z którym klient korzystający z usług serwisu zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (niezależnie od rodzaju umowy, tj. pre-paid lub umowa na abonament).
 4. Serwisy dostępne dla użytkowników wszystkich sieci (Era, Play, Plus, Orange).
  Nazwa serwisu Numer dostępowy Komenda aktywująca Częstotliwość otrzymywania SMS Cena za otrzymany SMS (brutto) Zawartość otrzymanego SMSa MT
  Akazoo General 60444

  AKAZOO

  Dla abonentów T-Mobile: 1,. 4,. 7,. 10,. 13,. 16,. 19,. 22,. 25,. 28. dzień miesiąca
  Dla abonentów Orange, Plus, Play: 1., 6., 11., 16., 21., 26. dzien miesiąca
  4,92 zł 250 Kredytów do wykorzystania na www.akazoo.pl
  Imieniny 52022 IMIENINY Codziennie 0,25 zł Lista solenizantów danego dnia
  Music&Fun 60433 OK
  Dla abonentów T-Mobile: 1,. 4,. 7,. 10,. 13,. 16,. 19,. 22,. 25,. 28. dzień miesiąca
  Dla abonentów Orange, Plus, Play: 1., 5., 9., 13., 17., 21., 25. dzien miesiąca
  4,92 zł 250 Kredytów do wykorzystania na www.akazoo.pl
  Akazoo 60433 TAK Dla abonentów Orange, Plus, Play: 1,. 4,. 7,. 10,. 13,. 16,. 19,. 22,. 25,. 28. dzień miesiąca 4,92 zł 250 Kredytów do wykorzystania na www.akazoo.pl
  Akazoo 60235 AK Codziennie 2,46 zł 130 Kredytów do wykorzystania na www.akazoo. pl
  Fortune Cookie 60433 FC
  1,. 4,. 7,. 10,. 13,. 16,. 19,. 22,. 25,. 28. dzień miesiąca
  4,92 zł Chińskie motto na dany dzień lub wróżba
  Fortune Cookie 60235 CH Codziennie  2,46 zł Chińskie motto na dany dzień lub wróżba
  Badabee 60235 SMS
  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ,29 dzień miesiąca
   
  2, 46 zł 12 Monet Badabee do wykorzystania w serwisie
  Badabee 60235 BD Codziennie 2, 46 zł 12 Monet Badabee do wykorzystania w serwisie
 5. MD zastrzega sobie prawo do zawieszania serwisów. W przypadku zawieszenia serwisu opłaty za przychodzące płatne wiadomości w tym serwisie nie będą pobierane.
 6. Od momentu zamówienia Serwisu, użytkownik będzie otrzymywał zamówione Elementy codziennie bądź w innych odstępach czasu, wynikających z tabel powyżej bądź z opisów danych Serwisów, aż do czasu dezaktywacji Serwisów.
 7. Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie, poprzez wysłanie SMSa o treści STOP SLOWO_KLUCZOWE pod numer dostępowy odpowiedni dla danego serwisu (zgodnie z informacją w tabelce powyżej).

III. Opłaty za Serwisy MT

 1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości MT wysłanej do niego w ramach Serwisu, przy czym wysokość opłat zależy od usługi, z której korzysta użytkownik. Koszty wiadomości zależą od numeru specjalnego (dostępowego), pod który wysyłany jest SMS z zamówieniem usługi, zgodnie z powyższą tabelą:
 2. Opłata za pobranie Elementu Multimedialnego dokonywana jest przez użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
 4. Opłata za Serwis nie obejmuje opłat za połączenia WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez operatora telekomunikacyjnego oprócz kwot opłat za Serwisy, zgodnie z aktualnym cennikiem danego operatora.

IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisów

 1. Każdy z użytkowników przed zamówieniem Elementu Multimedialnego jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Zamówienie Elementu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu przez użytkownika.
 2. W szczególności, zamawiając Serwis, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub opisach Serwisów.
 3. Użytkownik, przed dokonaniem zamówienia Elementu, powinien sprawdzić, czy Element, w szczególności produkt multimedialny, który chciałby otrzymywać w ramach Serwisu, będzie kompatybilny z jego telefonem, tj. będzie funkcjonować na posiadanym przez użytkownika modelu telefonu komórkowego (bądź na innym urządzeniu). Szczegółowa lista telefonów kompatybilnych z danymi Elementami może znajdować się w opisach konkretnych Serwisów. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie przez użytkownika Serwisu, w ramach którego wysyłane są Elementy przeznaczone dla innego modelu telefonu niż model telefonu użytkownika.
 4. Użytkownik, chcąc zamówić Serwis MT, powinien ponadto zastosować się do ewentualnych innych wskazówek, które są dostępne w opisie Serwisu lub materiałach promocyjnych.
 5. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Serwisów (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi użytkownik. Dostawca nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMSa lub o innych błędach przy zamawianiu Serwisów.
 6. Wiadomość dezaktywująca Serwis musi być w każdym przypadku wysłana z telefonu komórkowego, dla którego dany Serwis został zamówiony (na który wysyłana jest treść Serwisu).
 7. W celu korzystania z zamówionych Serwisów użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Serwis w czasie, w jakim zgodnie z opisem Serwisu ma nastąpić otrzymanie wiadomości.
 8. W przypadku zamawiania Elementów Multimedialnych w ramach Serwisów, użytkownik powinien upewnić się, czy telefon posiada wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania zamówionych przez użytkownika Elementów Multimedialnych.
 9. Jeżeli realizacja zamówienia następuje poprzez WAP Premium, użytkownik otrzyma link WAP do strony, z której może zostać pobrany Element. Przesłany link do strony WAP jest ważny w ciągu 24 godzin od jego przesłania (chyba że opis danej usługi stanowi inaczej), jednak nie dłużej niż do momentu skorzystania z niego przez użytkownika.
 10. Treści otrzymywane przez użytkowników w ramach Serwisów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik uzyskujący Element w ramach Serwisów ma prawo do korzystania z niego jedynie w zakresie tzw. „użytku własnego”. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do udostępniania pobranego Elementu osobom trzecim, do jego odsprzedaży oraz do modyfikowania Elementu w jakimkolwiek zakresie.

V. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • koszty poniesione przez użytkownika, wynikające z dokonania zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnych Serwisów bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • niedostarczenie treści Serwisu lub informacji o sposobie pobrania Elementu w sytuacji, gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem okresu ważności wiadomości;
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z Serwisu;
  • problemy w funkcjonowaniu Serwisów, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisów związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej;
  • przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu);
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, zmianą modelu telefonu lub tez innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy;
  • wykonanie połączeń, w tym połączeń WAP i SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu użytkownika;
  • koszty związane z ewentualnym dokonywaniem przez użytkownika kolejnych prób zamówienia Serwis, będącego przedmiotem postępowania reklamacyjnego;
  • skorzystanie z usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).
 2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje możliwości zwrotu opłat należnych za skorzystanie z Serwisów w przypadku błędów przy zamawianiu Serwisów (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer dostępowy itp.) lub nieposiadania przez telefon, na który mają być przesyłane Elementy Multimedialne, odpowiednich funkcjonalności lub odpowiedniej ilości pamięci.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli użytkownik nie otrzyma treści w ramach zamówionego Serwisu, w przypadku błędnej treści wiadomości wysłanej przez Dostawcę w ramach Serwisu bądź w przypadku innych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Serwisów MT, użytkownik może złożyć u Dostawcy reklamację.
 2. Użytkownik powinien złożyć ewentualną reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy zaistniała podstawa do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Dostawcę w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Dostawca otrzymał reklamację. O ile opis danego Serwisu nie stanowi inaczej, reklamacje powinny być składane poprzez wysłanie listu elektronicznego e-mail na adres support@akazoo.pl, zatytuowany „Reklamacja serwisu MT NAZWA SERWISU” (np. „Reklamacja serwisu MT IMIENINY”), lub poprzez pisemna reklamacje wysłaną na adres InternetQ Poland Sp. z o. o., Aleja Niepodległości 12, 02-653 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja MT”. Za datę otrzymania reklamacji uznaje się datę wysłania do użytkownika potwierdzenia wpływu reklamacji do MD.
 4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji użytkownik nie powinien składać kolejnych zamówień tego samego Serwisu.
 5. W przypadku skutecznego złożenia reklamacji, Dostawca poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres elektroniczny lub pocztowy wskazany uprzednio przez użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisów. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, użytkownik powinien dezaktywować Serwis.
 3. Dostawca może współpracować z innym podmiotem w celu świadczenia danej usługi. W takim przypadku realizacja usługi może wymagać przekazania przez Dostawcę takiemu podmiotowi informacji niezbędnych dla realizacji usługi, związanych z danym użytkownikiem (w szczególności numeru telefonu komórkowego użytkownika).
 4. W związku z funkcjonowaniem Serwisów Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisów. Dostawca nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.
 5. W przypadku, jeśli użytkownik poda Dostawcy w związku ze skorzystaniem z Serwisu dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie przez użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest w takim przypadku Dostawca. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić poprzez wysłanie listu elektronicznego e-mail na adres support@akazoo.pl, zatytuowany „USUNIECIE NUMERU”, lub poprzez pisemne zgłoszenie wysłane na adres InternetQ Poland Sp. z o. o., Warszawa, 02-653, Al. Niepodległości 18 z dopiskiem „Usunięcie numeru”. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, z którego użytkownik zamawiał usługę.
 6. Z chwilą zamówienia danej usługi w ramach Serwisu, Uczestnik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie na numer telefonu komórkowego, z którego zostało wysłane zamówienie, informacji handlowych dotyczących produktów Dostawcy oraz promocji organizowanych przez Dostawcę lub przy współudziale Dostawcy, jak również na otrzymywanie SMS-ów, zawierających hiperłącza do pobrania gier w wersjach demonstracyjnych oraz hiperłącza do pobrania darmowych tapet lub zdjęć z tematyką związana z grami oferowanymi w ramach Serwisów. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych poprzez wysłanie listu elektronicznego e-mail na adres support@akazoo.pl, zatytułowany „BRAK ZGODY”, lub poprzez pisemne zgłoszenie wysłane na adres InternetQ Poland Sp. z o. o., Al. Niepodległości 18, 02-693 Warszawa, z dopiskiem „BRAK ZGODY”. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, z którego użytkownik zamawiał usługę. Wysłanie takiego zgłoszenia nie jest rownoznaczne z rezygnacją z serwisu subskrypcyjnego – rezygnacja opisana jest w pkt II.7.
 7. Użytkownicy Serwisów ponoszą całkowitą odpowiedzialność i zobowiązują się zwolnić Dostawcę z ewentualnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym (w tym niezgodnym z niniejszym Regulaminem) korzystaniem z Serwisów bądź naruszeniami obowiązującego prawa, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.