T&Cs for Greece

Terms and conditions specific to Greece

Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων (ΕΕΕΠ).


Κανόνες διεξαγωγής του ραδιοφωνικού διαγωνισμού «Real FM LIVE»

I. Γενικά

1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4172/2013- και συγκεκριμένα στο Nέο Ψυχικό Αττικής, οδός Κηφισίας 340, Τ.Κ. 154 51 και πραγματικά εκμεταλλεύεται και παρέχει το ραδιοφωνικό παιχνίδι που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Το πρόγραμμα αυτό ανακοινώνεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Real fm» με την ονομασία «Real FM LIVE ». Η InternetQ A.Ε δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ούτε είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισμό της Προβληματικής Επιχείρησης.

2. Ο Πάροχος υποβάλλει στην Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τη Δήλωση Αποδοχής, η οποία προβλέπεται από τη διάταξη του εδαφίου α’ της παραγράφου 6 του Άρθρου 53 του ν. 4002/2011(Α180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αποδέχεται δε τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των τυχερών παίγνιων, όπως ορίζονται στην 93/2/28.1.2014 της ΕΕΕΠ «Γενικές αρχές και κανόνες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων» [στο εξής: η Απόφαση της ΕΕΕΠ]

3. Ο Πάροχος αποδέχεται τις γενικές αρχές και τα προβλεπόμενα της Απόφασης με αριθμό 93/2/28-1-2014 της ΕΕΕΠ και αναρτά στην ιστοσελίδα του (http://www2.internetq.com/terms-and-conditions/) με τα στοιχεία του παιχνιδιού (κωδικό, όνομα του παιχνιδιού, τον ραδιοφωνικό σταθμό μέσω του οποίου ανακοινώνεται, τα στοιχεία του Παρόχου, τους Κανόνες Διεξαγωγής του παιχνιδιού κλπ), εφόσον προηγουμένως έχουν αναρτηθεί στον ιστόποπο της ΕΕΕΠ.

4. Ο Πάροχος αποδίδει τα δικαιώματα του Δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 παράγραφος 5 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του φόρου στα κέρδη των Παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

5. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση του Παρόχου και σε κάθε περίπτωση το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα τον Πάροχο δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. Επίσης, δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για τα παραπάνω κακουργήματα ή πλημμελήματα, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. Ο Πάροχος εξασφαλίζει ώστε τα παραπάνω να συντρέχουν σε κάθε πρόσωπο με τον οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή ή/και ανακοίνωση του παιχνιδιού.

6. Γενικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού: Ο Real fm είναι ένας ραδιοσταθμός με εκπομπές ειδησεογραφικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που εμπεριέχει τον διαγωνισμό «Real fm live» διεξαγόμενο σε πραγματικό- παρόντα χρόνο (“real-time” – ”ζωντανό”). Απαρτίζεται από κλήρωση και γρίφους γνώσεων τους οποίους πρέπει να απαντήσουν οι ακροατές.

7. Ειδικότερα, η δομή του παιχνιδιού «Real FM LIVE» είναι η εξής: Το παιχνίδι διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις. Το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης του παιχνιδιού αφορά στην κλήρωση αυτών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Η δεύτερη φάση εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από τις γνώσεις των συμμετεχόντων και ειδικότερα αφορά στην επίλυση των γρίφων σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στους παρόντες όρους.

8. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του παιχνιδιού κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία των δυο (2) ανωτέρω φάσεων αυτού συνιστά έναν Κύκλο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι λήγει στο χρονικό σημείο μετά την παρέλευση του οποίου δεν ακολουθεί άλλος Κύκλος του.

9. Οι ακροατές που επιθυμούν να μετάσχουν στο παιχνίδι, δηλαδή να συνδεθούν με τον Πάροχο με σκοπό τη διεκδίκηση του επάθλου, επιδιώκουν την συμμετοχή τους κατά τα παρακάτω οριζόμενα. Καθ΄ εαυτήν η συμμετοχή των Ακροατών στην επίλυση των γρίφων δεν συνεπάγεται για αυτούς οικονομική επιβάρυνση, επιβαρύνονται όμως κατά τα παρακάτω με το κόστος της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους με την εκπομπή. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει.

10. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στα Παιχνίδια της Εκπομπής (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε Εκπομπής, που ανακοινώνετε, κατ’ αρχήν, κάθε ημέρα της εβδομάδος και Κυριακή και ώρα 07:00 – 23:55 να στείλει sms στον αριθμό 54100 με πρόθεμα Real (εφεξής «Υπηρεσία»), με χρέωση 1.24 ευρώ/SMS από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος. Γραμμή βοηθείας 211 1021486.

11. Πρόγραμμα εκπομπών ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00 - 08:00: Γ. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ - Π.ΓΑΒΡΑ 08:00 - 10:00: Γ. ΤΡΑΓΚΑΣ 10:00 - 12:00: Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 12:00 - 13:00: K. ΜΑΚΡΗ 13:00 - 14:00: ΚΑΛΑΜΟΥΚΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 15:30 - 17:00: Ν. ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 17:00 - 19:00: Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20:00 - 22:00: Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ - Μ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ 22:00 - 00:00: Β. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00 - 08:00: Γ. ΨΑΛΤΗΣ 15:30 - 17:00: Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ 22:00 - 24:00: Σ. ΔΙΓΕΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 - 09:00: Γ. ΨΑΛΤΗΣ 09:00 - 12:00: Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΝΙΦΛΗΣ 12:00 - 14:00: Κ. ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ 14:00 - 17:00: Μ. ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ 17:00 - 19:00: Γ. ΣΚΟΥΛΕΤΑΚΗΣ 19:00 - 22:00: Π. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 - 09:00: Γ. ΨΑΛΤΗΣ 09:00 - 12:00: Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΝΙΦΛΗΣ 12:00 - 14:00: Κ. ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ 14:00 - 17:00: Μ. ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ 17:00 - 19:00: Γ. ΛΙΑΝΗΣ 19:00 - 22:00: Π. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ 22:00 - 00:00: Θ. ΚΩΤΣΙΔΗΣ – Ν. ΜΗΛΙΟΣ

12. Το ποσό της χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι αναφέρεται όποτε εκφωνείτε ο τρόπος συμμετοχής του παιχνιδιού, εκφωνείται κατά τακτά και μικρά χρονικά διαστήματα και με τον ίδιο τρόπο αναφέρεται και το όνομα του παιχνιδιού.

II. Διεξαγωγή του Παιχνιδιού

1η Φάση: Κλήρωση συμμετεχόντων

1. Οι ακροατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκπομπή και να επιχειρήσουν την επίλυσή του ραδιοφωνικού γρίφου όπως περιγράφεται παρακάτω, το δηλώνουν, μετά την έναρξη της εκπομπής και την σχετική πρόσκληση που απευθύνει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια και κατά την διάρκεια της εκπομπής, στέλνοντας Sms, από κινητό τηλέφωνο, στον πενταψήφιο αριθμό που ανακοινώνεται στον ραδιοσταθμό και συγκεκριμένα τον αριθμό 54100. Το κόστος κάθε μηνύματος ανέρχεται σε 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το αναφερόμενο κόστος μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο των εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι αριθμοί και το κόστος θα γνωστοποιούνται μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής. Η χρέωση αυτή αποτελεί το αντίτιμο υπηρεσίας που συνίσταται στην επικοινωνία του ακροατή με τον ραδιοφωνικό σταθμό ενόψει της συγκεκριμένης εκπομπής και στην συμμετοχή του στην κλήρωση που θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα κατωτέρω ορίζονται. Στην παραπάνω χρέωση δεν εμπίπτουν τυχόν έξοδα αποστολής του επάθλου στον Νικητή καθώς και φόροι, τέλη και δασμοί που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας επί του Επάθλου.

2. Οι αποστολείς του sms λαμβάνουν δωρεάν απάντηση σε μήνυμα ότι το sms τους παρελήφθη, Για να περάσουν στην δεύτερη φάση οι χρήστες πρέπει να κληρωθούν.

 • Η τυχαιότητα της επιλογής των παικτών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού, δηλαδή της επίλυσης του γρίφου διασφαλίζεται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, πιστοποιημένη από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο iTech Labs SA με ISO/IEC 17025, που εδρεύει στην E.E.και σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.
 • Τα sms διοχετεύονται σε Δεξαμενή Υποδοχής (pool) η οποία λειτουργεί με αυτοματοποιημένο τρόπο. Κάθε εισερχόμενο sms λαμβάνει αυτομάτως, τη στιγμή της υποδοχής του στο pool, έναν μοναδικό αριθμό κατ’ αύξουσα σειρά.
 • Κατά την διάρκεια κάθε κύκλου η γεννήτρια τυχαίων αριθμών ενεργοποιείται με σκοπό την επιλογή ενός συμμετέχοντος στο pool μέχρι τη στιγμή εκείνη τουλάχιστον μια φορά μέχρι να λυθεί ο γρίφος ή να λήξει η εκπομπή.
 • Από την στιγμή της ενεργοποίησης της πρώτης κλήρωσης, ο παρουσιαστής ανακοινώνει το γεγονός, δηλαδή την έναρξη των κληρώσεων ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω συμμέτοχες για τον κύκλο αυτό. Μόνον οι συμμετοχές που έχουν ήδη λάβει αύξοντα αριθμό κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης του pool συμμετέχουν στην κάθε κλήρωση.
 • Αν ο τηλεφωνικός αριθμός που αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκε, δεν απαντά η γεννήτρια τυχαίων αριθμών ενεργοποιείται εκ νέου και πραγματοποιεί νέα κλήρωση, πράγμα το οποίο θα επαναλαμβάνεται μέχρι ένας συμμετέχων που θα κληρωθεί συνδεθεί ”ζωντανά” με τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια του παιχνιδιού.
 • Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας οι υπάλληλοι του ραδιοφωνικού σταθμού ή οποιοιδήποτε προστηθέντες αυτής δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την ταυτότητα των καλούντων. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, κάθε sms δεν εξασφαλίζει τη ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή. Για λόγους πρόσθετης διαφάνειας και αποφυγής τυχόν παρανόησης από το κοινό ανακοινώνετε ηχογραφημένο μήνυμα το ακόλουθο ουσιώδες μήνυμα: «Ένα sms δεν εγγυάται τη σύνδεση με το στούντιο ή το τηλεφωνικό κέντρο. Οι καλούν τες δεν συμμετέχουν αυτομάτως στην εκπομπή αλλά επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης με πιθανότητες τουλάχιστον 1/2000.» Η κλήρωση διεξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών πιστοποιημένη από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που εδρεύει στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην Ιταλία σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και ενεργοποιείται από την παραγωγή στα προαναφερθέντα χρονικά σημεία.

2η Φάση: λύση γρίφου και απόδοση των επάθλων

Ο γρίφος που ανακοινώνεται στο πρόγραμμα προς επίλυση είναι ο εξής. 1. Γρίφος ερώτηση


Real διαγωνισμός

Μέσο προβολής: Real fm 97,8 ραδιοφωνικός σταθμός

Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης: +30 211 1021486

Αδειοδότηση EEEΠ: https://www.gamingcommission.gov.gr/images/epopteia-kai-elegxos/radiotileoptika/REAL_FM_LIVE.PDF

Απαντήσεις γρίφων εκπομπών

21/6/14

 1. EIPHNH ΦETΣH
 2. ΣKOYPTHΣ BΛAΣHΣ
 3. TZANNHΣ KΩΣTAΣ
 4. MATΘIΔHΣ ΣTAΘHΣ
 • Ερ 1: Ποιά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η Θεσσαλονίκη ή η Λάρισα; Η Θεσσαλονίκη
 • Ερ 2: Ποιά είναι η αγαπημένη το Ποπάυ, η Όλιβ ή η Μίνι; Η Όλιβ
 • Ερ 3: Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, ο Όλυμπος ή ο Γράμμος; Ο Όλυμπος
 • Ερ 4: Ποιό νησί έχει ενεργό ηφαίστειο, η Σαντορίνη ή η Πάρος; Η Σαντορίνη
 • Τι χρώμα έχει το σμαράγδι; Πράσινο

5/05/14

 • Ποιός είπε τη φράση κι όμως κινείται; Ο Γαλιλαίος

12/05/14

 • Νικητής Scooter: Ευτέρπη Καραναστάση
 • Ερώτηση: "Ποια πόλη της Ιταλίας έχει κεκλιμένο πύργο; Η Πίζα"

28/4/14

 • Νικητής 1000€: Θέτις Γολεγού
 • Ερώτηση: "Τι χρώμα έχει το σμαράγδι; Πράσινο"

26/05/14

 • Νικητής 1000€: Μπαρόνου Βασιλική
 • Ερώτηση "Ποιο νησί φημίζεται για τα λουκούμια του; Η Σύρος"

SOS Quiz

Όροι και προϋποθέσεις (PDF)

Μέσο προβολής: Alpha TV τηλεοπτικός σταθμός

Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης: +30 211 104 0499

Αδειοδότηση EEEΠ: PTT 0003

Απαντήσεις γρίφων εκπομπών

06/04

 • Ποιος ήταν ο πρώτος κοσμοναύτης: Γιούρι Γκαγκάριν
 • Ποιος εφηύρε τον λαμπτύρα πυρακτώσεως: Τόμας Έντισον
 • Πώς λέγεται ο θύλακας που έχει ένα καγκουρό: Mάρσιπος

12/04

 • Πόσες επανδρωμένες αποστολές έχουν σταλεί στον Άρη: Καμία

13/04

 • Η βασική δομική και λειτουργική μονάδα που εκδηλώνει ζωή είναι: Tο κύτταρο

Όροι χρήσης της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου «11848»

1. Αντικείμενο Υπηρεσίας

1.1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTERNETQ A.E.» (εφεξής “εταιρεία”) παρέχει στο κοινό τις υπηρεσίες που περιγράφονται κατωτέρω, βάσει της Απόφασης της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 13879/06-11-2014, με την οποία εκχωρήθηκαν Αριθμοδοτικοί Πόροι από το Ε.Σ.Α. και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας καταναλωτή και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία μπορεί να προσφέρει στον χρήστη (εφεξής "πελάτης") πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του αριθμού 11848 μέσω συμβάσεων διασύνδεσης με άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

1.2. Ως παράδοση υπηρεσίας θεωρείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πελάτης καλεί τον αριθμό 11848 και δημιουργείται επιτυχώς η τηλεφωνική σύνδεση από το δίκτυο της εταιρείας, διαρκεί δε μόνο για το χρόνο της αντίστοιχης τηλεφωνικής σύνδεσης με το δίκτυό της.

1.3. Μέσω του πρωτογενώς εκχωρηθέντος στην εταιρεία από την ΕΕΤΤ σύντομου κωδικού 11848, παρέχονται με ανάλογο αντίτιμο βάσει του σχετικού τιμοκαταλόγου παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ακόλουθες πληροφορίες καταλόγου:

 • γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • διευθύνσεις συνδρομητών
 • γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς επίσης και διευθύνσεις, των επιχειρήσεων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές σύμφωνα με τους εμπορικούς και επαγγελματικούς τίτλους
 • μη γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των συνδέσεων δωρεάν κλήσης
 • μη γεωγραφικοί αριθμοί τηλεφώνου των συνδέσεων επιπλέον χρέωσης
 • κωδικοί κλήσης δικτύων και γεωγραφικών περιοχών εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • ταχυδρομικοί κώδικες για οδούς εντός της Ελληνικής Επικράτειας

1.4 Η INTERNETQ αδυνατεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με αριθμούς συνδρομητών που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να περιληφθούν σε ενιαίο τηλεφωνικό κατάλογο.

2. Τρόπος παροχής υπηρεσίας

2.1. Η εταιρεία παρέχει τις ως άνω πληροφορίες μέσω εξειδικευμένων χειριστών ή με την χρήση συστήματος IVR ή με την αποστολή SMS και υπό τους όρους παροχής των υπηρεσιών αυτών από τρίτους φορείς.

2.2. Η παροχή υπηρεσιών γίνεται εφόσον τα στοιχεία είναι διαθέσιμα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να διακόψει ή να ενεργοποιήσει μία συγκεκριμένη υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή.

2.3. Εάν η αναζήτηση ενός απλού αιτήματος καταλόγου διαρκεί περισσότερο από τον αναμενόμενο χρόνο και δεδομένου ότι αυτή η καθυστέρηση οφείλεται σε τεχνικής φύσεως λόγους, η εταιρεία μπορεί να προσφερθεί να καλέσει η ίδια εκ των υστέρων τον πελάτη εφόσον καταλήξει σε αποτέλεσμα της αναζήτησης.

3. Υπηρεσία ολοκλήρωσης κλήσης

3.1. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της αναζήτησης η εταιρεία δύναται, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, να ολοκληρώσει την κλήση προς τον επιθυμητό γεωγραφικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή κινητού αριθμού των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, εφόσον τούτο είναι τεχνικά και λειτουργικά δυνατό. Δύναται επίσης να συνδέσει τον χρήστη με τις υπηρεσίες τηλεφωνικών πληροφοριών της ίδιας ή και τρίτων φορέων και να παράσχει πληροφορίες από άλλες διαθέσιμες πηγές, των οποίων η εταιρεία δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβεια.

4. Επικοινωνία / Ωράριο εξυπηρέτησης καταναλωτών

4.1 Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 11848 παρέχεται καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και Σάββατο-Κυριακή σε 24ωρη βάση.

5. Τιμολόγηση υπηρεσίας

5.1. Ο πελάτης τιμολογείται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του οποίου είναι συνδρομητής κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Ο τιμοκατάλογος δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε βάσει των διατάξεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Η εταιρεία έχει συνάψει σχετική συμφωνία διασύνδεσης με τους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στα πλαίσια της οποίας τιμολογούνται οι υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων στις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου της. Συνεπώς η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφορετικές χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν για κλήσεις από δίκτυο άλλου παρόχου υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας προς το δίκτυό της και ειδικότερα προς τον αριθμό 11848, βάσει του εκάστοτε Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ. Υπηρεσία Πληροφοριών Καταλόγου Τιμή Επισημάνσεις Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 1,00€/λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι το δευτερόλεπτο Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 1,50€/λεπτό Το βήμα χρέωσης είναι το δευτερόλεπτο Το βήμα χρέωσης που διαμορφώνεται είναι χρέωση ανά δευτερόλεπτο και ελάχιστη διάρκεια χρέωσης το πρώτο λεπτό. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

6. Όροι πληρωμής

6.1. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που τιμολογείται, το οποίο είναι βασισμένο στον αντίστοιχο τιμοκατάλογο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που είναι συνδρομητής κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας.

6.2. Η υποχρέωση του πελάτη για πληρωμή διατηρείται και στην περίπτωση που τρίτοι χρησιμοποιούν την παρεχόμενη υπηρεσία από την τηλεφωνική σύνδεση του πελάτη, καθώς και σε περίπτωση μη επάρκειας των υφισταμένων στοιχείων ή σε περίπτωση αποτυχίας ολοκλήρωσης της κλήσης λόγω λειτουργικής ή τεχνικής αδυναμίας άλλων δικτύων ή του καλούμενου μέρους.

6.3. Αναλυτική καταγραφή των χρεώσεων δύναται να παρασχεθεί, κατόπιν αίτησης του πελάτη, από τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεται ο πελάτης.

7. Άρνηση της υπηρεσίας

7.1. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα μερικής ή συνολικής άρνησης παροχής πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες της εάν διαπιστώσει ότι: α) ο πελάτης προβαίνει σε μη σύννομη χρήση της υπηρεσίας παραβιάζοντας τους συμβατικούς της όρους β) αν θέτει σε κίνδυνο τις εγκαταστάσεις της με την χρήση ελαττωματικού τερματικού εξοπλισμού ή άλλων μέσων γ) αν τα οφειλόμενα ποσά από τον πελάτη προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο του οποίου είναι συνδρομητής έχουν αυξηθεί σημαντικά, με κίνδυνο να θεωρηθούν επισφάλειες και αν με βάση το ιστορικό του ανεξόφλητων οφειλών, ο πελάτης δημιουργεί την εύλογη εντύπωση ότι δεν θα καταβάλει το υφιστάμενο τίμημα.

8. Αντιρρήσεις

8.1. Σε περίπτωση αντίρρησης του πελάτη στο ποσό που τιμολογείται από την εταιρεία, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις του εγγράφως, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων, στον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεται, άλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις χρεώσεις.

9. Ανεπαρκείς υπηρεσίες από τρίτους

9.1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία παρέχονται από τρίτους, η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να εξασφαλίσει την ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων στοιχείων ή/και την τυχόν μη συμμόρφωση τους με την ισχύουσα νομοθεσία, ή/και ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν δημιουργούν σύγκρουση με οιουδήποτε δικαίωμα τρίτου.

10. Ευθύνη εταιρίας

10.1. Η εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του πελάτη για τυχόν περιουσιακή ζημία που αυτός υπέστη ένεκα της χρήσης των υπηρεσιών της.

10.2. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν ή απαγορεύουν την εκτέλεση της υπηρεσίας εκ μέρους της εταιρείας, αυτή έχει δικαίωμα αναστολής της υπηρεσίας για όσο διάστημα διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης περιόδου επανέναρξης.

10.3. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των στοιχείων τρίτων που ζητούνται μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, ούτε για την επιτυχή υλοποίηση των συνδέσεων μέσω της υπηρεσίας ολοκλήρωσης κλήσης. Ευθύνεται για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που δημιουργείται μεταξύ του πελάτη και του καλουμένου μέρους μέσω της παρεχόμενης από αυτήν υπηρεσίας ολοκλήρωσης κλήσης της οποίας παρέχει μόνο το τεχνικό μέσο της σύνδεσης.

10.4. Σε περίπτωση αιτήματος του καλούντα για την παροχή υπηρεσίας προώθησης κλήσεως, η εταιρεία υποχρεούται στην ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν περιορισμούς κλήσεων (πχ. Φραγή κλήσεων) οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί και εφαρμόζονται από τον εκάστοτε τηλεπικοινωνιακό πάροχο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του συνδρομητή.

10.5. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της από τους δημόσιους τηλεφωνικούς θαλάμους ή από τηλεφωνικές συσκευές / τηλεφωνικά κέντρα με φραγή κλήσεων.

11. Υποχρεώσεις πελάτη

11.1. Ο πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους παροχής της υπηρεσίας και με την κείμενη νομοθεσία. Τα προσωπικά στοιχεία συνδρομητών τίθεται στην διάθεση του πελάτη ως τμήμα των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών καταλόγου και διαβιβάζονται προς αυτόν για ενημερωτικούς λόγους μόνο.

11.2. Ο πελάτης δεν δικαιούται να δημιουργήσει ηλεκτρονικούς ή τυπωμένους τηλεφωνικούς καταλόγους από τα παρεχόμενα στοιχεία προς χρήση για σκοπούς προώθησης πωλήσεων, διαφήμισης κλπ. Ο πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μη συμμόρφωσή του θεμελιώνει δικαίωμα αναστολής ή διακοπής παροχής της υπηρεσίας από την εταιρεία.

12. Εμπιστευτικότητα στοιχείων

12.1. Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη θα συλλέγονται, επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούνται μόνο στα πλαίσια της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης και στην έκταση που αυτό εγκρίνεται από το ενδιαφερόμενο μέρος, σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 όπως ισχύει) και την εν γένει τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και τους όρους των διοικητικών αδειών παροχής της υπηρεσίας που κατέχει η εταιρεία.

12.2. Ο πελάτης συναινεί και αποδέχεται ότι οι συνομιλίες του/της με το χειριστή είναι πιθανόν να εποπτεύονται από άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για λόγους ποιοτικού ελέγχου και βελτίωσης της υπηρεσίας.

12.3. Η σύνδεση του πελάτη με την υπηρεσία συνεπάγεται εκ μέρους του αποδοχή των όρων χρήσης της, καθώς επίσης και την εκ μέρους του παροχή συναίνεσης για την τήρηση των στοιχείων του στη βάση δεδομένων της εταιρείας, με σκοπό την διαχείριση των χρεώσεων της υπηρεσίας και την ενημέρωσή του σχετικά με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τηρούνται σε αρχείο με διαδικασίες ελεγχόμενης και διαβαθμισμένης πρόσβασης, ασφάλειας και σεβασμού του απορρήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 και δεν διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με την εξαίρεση της επόμενης παραγράφου.

12.4. Ο πελάτης συναινεί και αποδέχεται ότι για λόγους τιμολόγησης η εταιρεία μπορεί να αποθηκεύσει και να μεταβιβάσει στον αντίστοιχο τηλεπικοινωνιακό πάροχο σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο ο πελάτης συνεργάζεται στοιχεία όπως: α) τα στοιχεία ταυτοποίησης της τηλεφωνικής σύνδεσης (αριθμός καλούντος - CLID) από την οποία πραγματοποιήθηκαν οι κλήσεις προς το δίκτυο της INTERNETQ A.E. β) στοιχεία που καθορίζουν την χρονική διάρκεια της κλήσης (ημερομηνία, ώρα έναρξης, ώρα λήξης) κατά την οποία ο πελάτης απέκτησε πρόσβαση στην υπηρεσία παροχής πληροφοριών καταλόγου.

12.5. H εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδική γραμμή υποστήριξης, αστικής χρέωσης, ώστε να απαντά σε κάθε εύλογο ερώτημα καταναλωτή για την χρέωση των κλήσεων προς τον σύντομο αριθμό πληροφοριών καταλόγου 11848. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, έχουν αναρτηθεί, θα παραμείνουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της InternetQ www.internetq.com. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω του αρ. τηλ: 211 102 1486. Η γραμμή υποστήριξης λειτουργεί καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και Σάββατο-Κυριακή σε 24ωρη βάση. Μέσω του ίδιου αριθμού ο καταναλωτής μπορεί να εκφράζει τα παράπονά του και τις παρατηρήσεις του για την υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που διατηρεί η εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει αίτημα διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα αυτής στον παραπάνω αριθμό επικοινωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή η εταιρεία δεν παραλάβει αίτημα του πελάτη για διαγραφή του από το πληροφοριακό σύστημά της, διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των πελατών, για λόγους τιμολόγησης, διαχείρισης και ενημέρωσης αυτών βάσει των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.